අවම මිලට වී මිලදී නොගන්නා මෝල් හිමියන් අසාදු ලේඛණ ගත කෙරේ

රජය විසින් නියම කර ඇති අවම මිලට ගොවීන්ගේ වී තොග මිලදී නොගන්නා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ…