විසුරවා හැරිය පළාත් පාලන ආයතන යළි කැඳවයි.

විසුරුවා හැර ඇති පළාත් පාලන ආයතන නැවත කැඳවීමේ බලය පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා වෙත පවරමින් ගැසට් නිවේදනයක්…