ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී චන්ද්‍ර කුමාර කඳන ආරච්චි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී චන්ද්‍ර කුමාර කඳනආරච්චි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින…