මත්ද්‍රව්‍ය සහ මුදල් තොගයක් සමග කුඩු ශිරෝ අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සරණපාල හිමි මාවතේ නිවසක් වටලා සිදුකළ පරික්ෂාවේදී ” කුඩු ශිරෝ” නැමැති මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරිය…