හරක් කටා සහ කුඩු සළිදු රිමාන්ඩ්

අපරාධ පරික්ෂ දෙපාර්තමේන්තුව බාරයේ සිටි සලිඳු මල්ෂිත ගුණරත්න නොහොත් කුඩු සලිඳු නමැත්තා ලබන 25 වැනි දා…