චෙක් ජනරජයේ ක්‍රිස්ටිනා ලෝක රූ රැජින කිරුළ දිනයි

71 වෙනි ලෝක රූ රැජින කිරුළ චෙක් ජනරජයේ ක්‍රිස්ටිනා පිස්කෝවා විසින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ මුම්බායිහිදී ඊයේ…