වැඩිපුර ළමයි හදන්න ‘කොරියාවේ ‘ අධිවේගී දුම්රිය සේවාවක්

පහත වැටී ඇති උපත් අනුපාතය ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස රැකියාවෙන් පසු වේලාසනින් නිවාස වෙත යෑමට සේවක…