කැලණිමුල්ලෙන් ගඟ පිටාර ගලයි – පහත්බිම් රැසකට ගංවතුර අනතුරු ඇගවීම්

කැලණිමුල්ල ප්‍රදේශයෙන් ගඟ පිටාර ගලමින් ඇති බව srilankanews.lk වාර්තාකරුවන් පවසනවා. කැලණි ගඟ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට ඊයේ…