රුසියාවට එරෙහිව කටයුතු කරන රටවලට උතුරු කොරියානු නායකයා අනතුරු අඟවයි

යුක්රේනයේ යුද්ධය සඳහා රුසියාවට ආයුධ සැපයීමට එරෙහිව එක්සත් ජනපදය සති ගණනාවක් තිස්සේ උතුරු කොරියාවට අනතුරු අඟවයි.…