පොලිසිය කුඩු ජාවාරම්කරුගේ නිවසට පනී – පොලිස් මහත්තයෙකුත් ඒ ගෙදර

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු සමග කිලිනොච්චිය ආනන්දපුරම් නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ නිවසක රැඳී සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු ඇතුළු පස් දෙනකු…