ස්පා කත උස්සන්න හැදූ, පීසීට වැඩ වරදියි

කුරුවිට, දුම්රිය පාරේ පිහිටි සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයකට පැමිණ එහි සිටින කාන්තාවක බලහත්කාරයෙන් පැහැරගැනීමට තැත් කළ චෝදනාවට පොලිස්…