විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට අනුව මෙරට භාවිත කරන ඖෂධ සංඛ්‍යාව අඩු කරනවා

විද්‍යාත්මක පදනමකින් කටයුතු කර මෙරට භාවිත කරන ඖෂධ සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය ඇමති…