සී.අයි.ඩි ය කෙහෙළියගෙන් පැය තුනක් ප්‍රශ්ණ කරයි.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගෙන් අද (26) දිනයේ පැය 3කට අධික කාලයක්…