කැඹිළිත්තට ආ අබිරහස් හෙළිකොප්ටරය මෙන්න.

කැබිළිත්ත දේවාල අවට පාසැලකට හදිසියේ ගොඩ බට හෙළිකොප්‍ටර‍යක් නිස එම ප්‍රදේශයේ මහජන කැළඹ්මක් ඇතිව තිබේ. මෙම…