සුදු කඩුවක් එක්ක ලංකාවෙන් හසුවූ ‘රත්තරං පුරෝ ගත්ත’ කුවේට් රටේ දේවාලයක කපුවා

රුපියල් ලක්ෂ 60 ඉක්මවූ රත්තරන් භාණ්ඩ පැළඳ නවීන පන්නයේ කේඩීඒච් වර්ගයේ වෑන් රථයකින් සැකකටයුතු ලෙස ගමන්…