කවින්ද්‍යා ගේ විවාහය ගැන සමිතා තැබු සංවේදි සටහන

අතුල අදිකාරි ගේ හා සමිතා එරන්දති එරන්දතී මුදුන්කොටුව ගේ දියනිය වන කවින්ද්‍යා අදිකාරි ගේ විවාහය අද…