ලංකාවේ කච්චතිව් ඉන්දියාව රත් කරන හැටි

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයෙන් ඉන්දිය මහමැතිවරණය ආරම්භ වීමට නියමිත පසුබිමක ශ්‍රී ලංකාවට කච්චතිව් දූපත පවරාදීම ඉන්දීය දේශපාලන වේදිකාවේ…