සීනී තිත්ත වීමේ කථාව සොයා කන්තලේට යමු

සීනි පැණි රසය . එහෙත් සීනි පසුබිමේ ඇති කතා ඇතැම් විට තිත්ත රසය. නැතහොත් නී රසය.…