බෝම්බයක් ඇතිබවට ලැබුණු තොරතුරක් නිසා උසාවියේ නඩු නතර වූ හැටි

මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණය තුළ බෝම්බයක් ඇති බවට ලද තොරතුරකට අනුව එහි විශේෂ ආරක්ෂක මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක වන…