කන්දකාඩුවෙන් 60 පලායති.

කන්දකාඩු ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ඇතිවූ ගැටුමක් මධ්‍යයේ එහි රැඳවූවන් 60කට වැඩි පිරිසක් පලාගොස් ඇති බව…