මිහින්තලේ බිල ගෙව්වොත් ලයිට් දෙනවා ඇමති කන්චන කියයි

මිහින්තලා පොසොන් උත්සවයට විදුලිය ලබා දීමට කිසිම ගැටළුවක් නැති බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන…