ප්‍රජා පොලිස් කමිටු වැඩසටහනට කැනඩාවේ සහාය (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකාවේ කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් එරික් වොල්ෂ් (Eric Walsh) මහතා සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්…