නිවාස අහිමි වූ කජීමාවත්තේ සියලු දෙනාට කඩිනමින් නිවාස

කොළඹ කජිමාවත්තේ පදිංචි, නිවාස අහිමි සියලු පවුල් සඳහා කඩිනමින් නිවාස ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස…