කහතුඩුව අධිවේග මාර්ග පිවිසුමේදී කාන්තාවක් ඝාතනය කරයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව හුවමාරුවේදී සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සේවිකාවක් අද පස්වරුවේ ගෙල කපා ඝාතනය කර…