සා/පෙළ සිසුන්ට අලුත් පාසලකට යන්න අස්වීම් සහතික අවශ්‍ය නෑ

පසුගියදා අවසන් වූ අ.පො.ස.සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසු සිසුවියන් සඳහා ජුනි 04 දින උසස් පෙළ…