විමල්ගේ පොත ප්‍රබන්ධයක් – ඇමරිකානු තානාපතිනිය පවසයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ ගාළු මුවදොර අරගලය පිළිබඳ රචිත ” 9 – සැඟවුන කථාව” කෘතිය මගින්…