ඇමරිකානු තානාපතිනිය විලසිතා ප්‍රදර්ශණවල, යූ ටියුබ් ටියුබ්කරුවන් සාදවල රටේ ප්‍රශ්ණයක් නෑ.

අමෙරිකානු තානාපතිනි ජුලී චංග් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන සෑම දෙයක් ගැනම සතුටු වන නිසා, අරගලට පෙර…

ජූලී චංග් ගේ කට වසන්නට පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් නිර්දේශ කරයි.

මින් ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රීලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනී ජූලී චංග්ට…