ජේතවනාරාමයේ පිපිරීම් හතරක්

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ “පටි ධාතුව” තැන්පත් කර ඇති ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ හතරැස් කොටුවේ සිට පහලට සතර දෙසට පිපිරීම්…