ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දේවගැති ජෙරම් ගැන ප්‍රගති වාර්තාවක් ඉල්ලයි

දේවගැති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධයෙන් සිදුකර තිබෙන විමර්ශනවල ප්‍රගතිය දැක්වෙන වාර්තාවක් ඉදිරි සති දෙක තුළ ගොනුකිරීමට පියවර…