ප්‍රේක්ෂකාගාරයකට බාල දේ ඇයි?

වත්මන් ටෙලිනාට්‍ය ගැන මොකක්ද ඔබේ කියවීම? වැරදි වෙළෙඳපොළ තර්කනයක් තිබියදීම වුණත්, මා පුදුමයට පත් වෙනවා ඉතාම…