ජපාන මුහුදෙන් අළුත් දූපතක් මතුවෙයි

මීට සති තුනකට පෙර ජපානයට ඔබ්බෙන් මුහුදු පතුලේ සිදුවූ ගිනි කඳු පුපුරා යාම නිසා නව කුඩා…