මගීන් 379 රැගත් ජපාන ගුවන් යානයක් ගිනිගෙන විනාශ වෙයි. (Vedio)

ටෝකියෝ හි හනේඩා ගුවන් තොටුපළේ ධාවන පථය මත අද සිදුවූ අනතුරකින් ජපාන ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන්…