ජපානය යළිත් ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර දීම අරඹයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් විනාශයට පත් වූ ප්‍රජාවන් සඳහා ක්ෂණික මානුෂීය ප්‍රදානයන් ලබා දීමට සහ…