ජනක රණවක නිදොස් කොට නිදහස්

ඔබේසේකරපුර හැටේ වත්ත සහ අරුණෝදය මාවත යා කරමින් ඉදි කර තිබු පාලමක් කඩා දැමු බවට හිටපු…