බන්ධනාගාර නිලධාරින් අසනීප නිවාඩු

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් අද සිට ලබන 22 වනදා දක්වා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට…