”මුළු රටටම යාපනයේ දරුවන්ගේ ධෛර්ය ආදර්ශයක්” ඇමති මනූෂගෙන් අළුත්ම කතාවක්.

එදා අපේ දරුවන්ට ජීවිතයට ධෛයර්ය ලබාගැනීම සදහා ජපානයේ ඔෂීන් ටෙලි නාට්‍ය පෙන්නුවත්, යාපනයේ දරුවන්ගෙන් ධෛයර්යයෙන් ජිවිතය…