ඉන්දීය ආයෝජන හරවා යවූ ජ.වි.පෙ අද ඉන්දියාව සමග සාකච්චා කරනවා

දැඩි ඉන්දීය විරෝධයක සිටි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද වන විට ඉන්දීය රජය සමඟ සාකච්ඡා කරන තැනට…

ජ.වි.පෙට රටක් පාලනය කරන හැටි තේරෙන්නේ නෑ. අරගලෙයේ නායකයෙක් රහසක් හෙළිකරයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රටේ අනාගතය ගැන තීන්දු ගැනීමට හැකි මට්ටමකට නැති බව ගාළු මුවදොර අරගලයේ ඉදිරිපෙළ…