උපාධි සඳහා සුදුකම් ලබන පදනම් පාඨමාලා රැසක් හදුන්වා දෙන අයි.යූ.එස්.එල්. විශ්ව විද්‍යාලය ඇරඹේ

රජයේ සහ රජයේ අනුමැතිය ලත් පුද්ගලික පාසල්වල සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සහ උසස් පෙළ විභාගය මාස විස්සක්…