ගාසා තීරයේ ළදරුවන් ඝාතනය කිරීම නැවැත්විය යුතුයි – කැනඩා අගමැතිගේ ප්‍රකාශයට නෙතන්යාහු ගෙන් දැඩි පිළිතුරක්

ගාසා තීරයේ “කාන්තාවන්, දරුවන් සහ ළදරුවන් ඝාතනය කිරීම” පිළිබඳ කැනේඩියානු අගමැති ජස්ටින් ටෘඩෝගේ ප්‍රකාශයට සෘජු ප්‍රතිචාරයක්…