ඉරණමඩු, කණ්ඩළම, රාජාංගනය සහ අංගමුව ජලාශ වාන් දමයි

කිලිනොච්චිය ඉරණමඩු ජලාශයේ වාන් දොරටු 14ම පිටාර ගැලීමත් සමඟ අද අලුයම විවෘත විය. දැනට ප්‍රදේශයට ඇදහැලෙන…