ලාංකික නාවිකයන් සමග ‘තෙල් නැවක් ‘කුණාටුවට හසුවේ

ශ්‍රී ලාංකික නාවිකයන් 21ක් ඕමාන මුහුදේදී අනතුරට පත් ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාවක සිටි ශ්‍රී ලාංකික නාවිකයන් 21…