ගතවූ මාස 5ට අන්තර්ජාල වංචා පැමිණිලි 1093ක්

වසරේ ගතවූ මාස 5ක කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාල වංචා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 1,093 ක් වාර්තා…