නිදහස් පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ගැටලුවලටමැතිවරණ කොමිසමෙන් පිළිතුරු

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ පවතින අභ්‍යන්තර ගැටලු විසදීමට කිසිදු නෛතික බලයක් නොමැති…