ඉන්දීය යුධ නෞකාවක් කොළඹට

ඉන්දියානු නාවික හමුදාවට අයත් ‘INS Iravat’ යුද හමුදා නිල සංචාරයක් සඳහා වරායට සේන්දු වී තිබේ. මීටර්…