දුම්රිය වැසිකිළියේ බිළිදෙක් දමාගිය යුවළ අත් අඩංගුවට.

මඩකලපුව බලා පිටත්වීමට නියමිතව තිබූ මීනගයා දුම්රියේ වැසිකිළියක් තුළ බිළිඳු දරුවෙකු අත්හැර ගිය දෙමාපියන් යුවල අද…