ඉන්දියාවේ හැටහය දහසකට අමෙරිකාවෙන් හිමි වූ දේ

අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉන්දියානු පුරවැසියන් 66,000 කට ආසන්න පිරිසකට ලබා දී තිබෙනවා. එම තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත්තේ…