කුවේට් ගින්නෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 49 දක්වා ඉහළට – ඒ අතර ඉන්දියානුවන් 40ක්

කුවේට් රාජ්‍යයේ Mangaf නගරයේ නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නකින් මියගිය සංඛ්‍යාව 49 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.…