චන්ද්‍රයාන් – 3 අද සඳ මතට ගොඩබැසීම සජීවී විකාශයට ඉන්දියාව සැරසේ

අසල්වැසි ඉන්දියාවේ චන්ද්‍රයාන් – 3 (Chandrayaan-3) මෙහෙයුම යටතේ ”වික්‍රම්” නම් රොබෝ ගවේෂණ යානය අද චන්ද්‍රයාගේ දක්ෂිණ…