ඉන්දීය විදේශ ලේකම් දිවයිනට පැමිනේ

ඉන්දීය විදේශ ලේකම් විනේ මොහාන් ක්වාත්‍රා දෙදින නිළ සංචාරයක් සඳහා ඊයේ රාත්‍රී දිවයිනට පැමිණි බව වාර්තා…