අයි.එම්.එෆ් ණය වාරිකයෙන් ඉන්දීය ණයෙන් කොටසක් ගෙවයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් මෙරටට ලැබුණු විස්තීර්ණ ණය පහසුකමෙහි පළමු වාරිකයෙන්ඉන්දීය රජයෙන් මෙරටට ලැබුණු ණය මුදල් සඳහා…